Bijbeltekst
kerk

Oude testament: Jesaja 40, 1-11

1 Troost, troost mijn volk, zegt uw God.
2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe,
dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid
geboet is, dat het uit de hand des Heren
dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg
des Heren, effent in de wildernis een baan voor
onze God.
4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel
geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en
de rotsbodem tot een vallei.
5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren,
en al het levende tezamen zal dit zien, want de
mond des Heren heeft het gesproken.
6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat
zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid
als een bloem des velds.
7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem
des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is
gras.
8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het
woord van onze God houdt eeuwig stand.
9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef
uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef
ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda:
10 Zie, hier is uw God! Zie, de Here Here zal komen
met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen;
zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat
voor Hem uit.
11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn
arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot
dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.


Deze bijbeltekst is gebruikt tijdens de kerkdienst(en)

  1. (R62) Kerkdienst vanuit de Grote of St. Vitus Kerk in Naarden (2/5) (4-12-2011)
  2. Evangelische Broedergemeente (4-12-2005)
  3. Fragmenten van hoop (8-12-2002)
  4. Oecumenische Viering (11-1-2004)
  5. Troost, troost mijn volk (2-12-2007)

Kerkdiensten
Bijbelteksten
Preken
Liederen
Liturgische teksten
Door onderdelen wel of niet
aan te vinken, zoekt de zoek-
machine in de aangegeven
onderdelen


Zendtijd voor Kerken IKON